Image default
C++ Програмування

Програмування лінійних алгоритмів

Лінійним називається алгоритм, в якому всі дії, від першої до останньої, виконуються послідовно у порядку їхнього запису. Іноді таку структуру називають просто послідовністю. Типовим прикладом такого алгоритму є стандартна обчислювальна схема, яка складається з трьох етапів:

У  програмі  мовою  С++  усі  змінні  мають  бути  оголошеними,  тобто  для кожної змінної має бути зазначено її тип. На відміну від інших мов, у С++ задавати  тип  змінної  можна  в  будь-якому  місці  програми  до  її  використання.

При оголошенні змінної для неї резервується ділянка пам’яті, розмір якої залежить від типу змінної.

В лінійних алгоритмах математичні функції широко використовуються для запису різних математичних виразів.

Стандартні математичні функції С++ розміщені у заголовному файлі (бібліотеці) math.h, який долучають директивою #include<math.h>.

Основні математичні функції C++ та класу Math

Функція С++ Опис
int abs(x) модуль(абсолютне значення) цілого числа
double fabs(double x) модуль дійсного числа
sqrt(x) корінь квадратний
pow(x,y) піднесення x до степеня y
exp(x) експонента
log(x) натуральний логарифм
log10(x) десятковий логарифм
cos(x) косинус
sin(x) синус
tan(x) тангенс
acos(x) арккосинус
asin(x) арксинус
atan(x) арктангенс
cosh(x) гіперболічний косинус
sinh(x) гіперболічний синус
ceil(x) округлення доверху: найменше ціле, не менше за x
floor(x) округлення донизу: найбільше ціле, не менше за x

ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ З ЛІНІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ В С++

Приклад1. Трикутник задано координатами своїх вершин. Обчислити його площу, використовуючи формулу Герона. Координати вершин ввести з клавіатури.

Приклад 2. Розробити схему алгоритму і програмний проект для обчислення

Значення  m = 7.4 задати як константу, а довільне значення змінної b слід ввести.

Related posts

Логічні оператори С++

Just_Programmer

Структура програми С++

Admin_Black.Prince

Створення програмного проекту в IDE Visual Studio

Admin_Black.Prince

5 коментарів

Leave a Comment